200 meest voorkomende woorden in het Duits

De 200 meest voorkomende woorden in het Duits, in volgorde van frequentie:

De volgende woorden zijn in deze lijst niet opgenomen:

  • vervoegingen van werkwoorden: kann, kannst, könnte…
  • verbuigingen van lidwoorden of voornaamwoorden: den, dem, des, ihrem, eurer, seiner…
  • samengetrokken voorzetsels: zum, im, am, dazu, darin, daran…

 

der, die, das de / het
und en
in in
von van
zu naar
mit met
sich zich
auf op
für voor
sein zijn (werkwoord)
nicht niet
ein, eine een
als toen
auch ook
es het
an aan
werden worden
aus uit
er hij
dass dat (voegwoord)
sie zij
nach naar
bei bij
um om
noch nog
wie hoe
über over
so zo
haben hebben
nur slechts
oder of
aber maar
vor voor
bis tot
mehr meer
durch door
man men
sein (bezit. vnw) zijn (bezit. Vnw)
Prozent percent
können kunnen
gegen tegen
schon al
wenn wanneer
Euro euro
ihr haar (bezit. Vnw)
dann dan
unter onter
wir wij
sollen moeten
ich ik
Jahr jaar
zwei twee
dies- er, e, es deze
wieder weer / opnieuw
Uhr uur
zwischen tussen
immer altijd
Million miljoen
alle alle
seit sinds
doch toch
jetzt al
drei drie
neu nieuw
damit opdat
bereits reeds
da daar / aangezien
müssen moeten
ab vanaf
ohne zonder
sondern maar
ihm hem
selbst zelf
erst eerst
nun nu
etwa ongeveer
heute vandaag
weil omdat
Menschen mensen
Deutschland Duitsland
ander ander
rund rond
Ende einde
jedoch doch / echter
Zeit tijd
uns ons
Stadt stad
gehen gaan
sehr zeer
hier hier
ganz helemaal
wollen willen
Berlin Berlijn
vor allem vooral
sowie alsook
kein geen
machen maken
lassen laten
Unternehmen bedrijf
ob of
stehen staan
wegen vanwege
weiter verder
denn dan
beide beide
einmal eens
etwas iets
nichts niets
allerdings echter
vier vier
gut goed
wo waar
viel veel
dort daar
alles alles
kommen komen
vergangen afgelopen
fast bijna
Frau vrouw
letzt laatst
zwar weliswaar
groß groot
Mann man
also dus
bisher tot nu toe
Leben leven (znw.)
Milliarde miljaard
Welt wereld
Regierung regering
während terwijl
Land land
zehn tien
ja ja
USA USA
heißen heten
zurück terug
Kind kind
ihnen u
sogar zelfs
Frage vraag
liegen liggen
gar zelfs
gestern gisteren
geben geven
Teil deel
Polizei politie
dass dat
eigen eigen
kaum nauwelijks
sehen zien
was wat
Angabe opgave
wenig weinig
gerade zojuist
Geld geld
Deutsch Duits
all al / alle
wohl wel
spät laat
Arbeit werk
mich, mir mij
gegenüber tegenover
nächst volgende
bleiben blijven
lang lang
Fall geval
mal eens
Weg weg
sechs zes
Woche week
alt oud
möglich mogelijk
gelten gelden
erklären uitleggen
Geschichte verhaal
zusammen samen
finden vinden
Tag dat
Art manier
erhalten ontvangen
jeder ieder
nie nooit
besonders in het bijzonder
zunächst allereerst
derzeit tegenwoordig
allein alleen
deutlich duidelijk
Entwicklung ontwikkeling
einig eensgezind
Präsident president
statt in plaats van
Platz plaats
inzwischen ondertussen
Freitag vrijdag
pro per
Montag maandag
Europa Europa
schließlich uiteindelijk
Sonntag zondag
einfach eenvoudig