meest voorkomende woorden in het Frans

De 200 meest voorkomende woorden in het Frans, in volgorde van frequentie:

 

Frans

 

Nederlands

 

Frans

 

Nederlands

être > zijn (ww.)   la > de / het
avoir > hebben   pas > niet
de > van   à > aan / naar
je > ik   et > en
il > hij   le > de / het
ils > zij (meervoud)   on > men
ce > deze   vous > u / jullie
un > een   après > na
ça > dat   fois > keer
les > de   eh bien > oké/nou/wel
que > dat   te > jou
ne > niet   an > jaar
faire > doen   son > zijn (bezit. vnw.)
qui > die/dat   > waar
oui > ja   sa > zijn/haar (bezit. vnw.)
alors > dus   cent > honderd
une > een   comprendre > begrijpen
mais > maar   maintenant > nu
des > “lidwoord”   bon > goed
elle, elles > zij (vrouwelijk)   quand même > toch
en > in   chez > bij
dire > zeggen   moment > ogenblik
y > er   vingt > twintig
pour > voor   qu’est-ce que > wat
dans > in   que > dan
me > mij   la > haar (pers. vnw.)
se > zich   comment > hoe
aller > gaan   jamais > nooit
bien > goed (bijwoord)   moins > minder
du > “lidwoord”   quatre > vier
tu > jij   connaître > kennen
en > ervan   monsieur > meneer
au > naar de/het   ces > deze (meervoud)
> daar   vraiment > echt
l’ > de/het   dix > tien
comme > zoals   franc > frank
voir > zien   cinq > vijf
non > nee   votre > uw
savoir > weten   partir > vertrekken
nous > wij   enfant > kind
puis > dan   voilà > ziehier/alstublieft
ah > ah   assez > genoeg/nogal
oh > oh   madame > mevrouw
moi > mij   demander > vragen
tout > heel   trop > teveel
très > zeer   d’ailleurs > trouwens
que > die/dat (betrekkelijk vnw.)    tenir > houden
pouvoir > kunnen   maison > huis
parce que > omdat   femme > vrouw
avec > met   peut-être > misschien
lui > hem   aimer > houden van
falloir > moeten/nodig zijn   gens > mensen
enfin > eindelijk   mois > maand
par > door   penser > denken
quand > wanneer   là-bas > daarginds
le > hem   mille > duizend
vouloir > willen   quelque chose > iets
petit > klein   soir > avond
si > indien   rester > blijven
plus > meer   sans > zonder
même > zelfs   année > jaar
sur > op   donc > dus
ce > deze   exemple > voorbeeld
ou > of   déjà > al
autre > ander   quel > welk
deux > twee   ses > zijn/haar (bezit. vnw.)
mon > mijn   aux > naar de (meervoud)
ben > wel, nou   beau > mooi
venir > komen   mieux > beter
prendre > nemen   matin > ochtend
tout > alles   ne … que > slechts
arriver > aankomen   ici > hier
beaucoup > veel   appeler > roepen/bellen
croire > geloven   surtout > vooral
heure > uur   sortir > uitgaan
rien > niets   mes > mijn (meervoud)
jour > dag   huit > acht
mettre > zetten/leggen   leur > hun (bezit. vnw.)
passer > doorbrengen   six > zes
un peu > een beetje   n’est-ce pas? > is het niet?
chose > ding   évidemment > natuurlijk
les > hen   travailler > werken
devoir > moeten   vrai > waar
l’ > hem/haar   peu > weinig
aussi > ook   jusqu’à > tot
encore > nog   est-ce que? > is het zo dat?
des > van de   vieux > oud
trois > drie   avant > voor (tijd)
parler > spreken   travail > werk
hein > hé/wat   seul > alleen
toujours > altijd   histoire > verhaal
cette > deze, dit   seulement > slechts
trouver > vinden   mal > slecht (bijwoord)
quoi > wat   voiture > auto
ma > mijn   pendant > tijdens
grand > groot   école > school
temps > tijd   acheter > kopen
donner > geven   français > Frans
quelques > enkele   près > dichtbij
écouter > luisteren   laisser > laten